बारामती, दि.२५: उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे दुचाकी वाहनांसाठी ‘बीएल’ ही नवीन मालिका सुरु करण्यात आली आहे. या मालिकेतील आकर्षक नोंदणी क्रमांक तीनपट शुल्क भरून चारचाकी वाहनांसाठी राखून ठेवण्यासाठी तसेच उर्वरित क्रमांकासाठी दुचाकी वाहनांबाबत आगाऊ अर्ज स्वीकारण्याची व लिलाव कार्यपद्धतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

ज्या चारचाकी वाहन मालकांना नव्याने सुरु होणाऱ्या दुचाकी मालिकेतील आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांक विहित तीनपट शुल्क भरून हवे असतील त्यांनी २८ ऑगस्ट रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी १०.३० ते दुपारी २. ३० वाजेपर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज करावा.
दुचाकी मालिकेतील उर्वरित आकर्षक नोंदणी क्रमांक दुचाकी वाहनांसाठी आरक्षित करण्यासाठी २८ ऑगस्ट रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी १०.३० ते दुपारी २.३० या दरम्यान विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा.

अर्ज कार्यालयाच्या नवीन वाहन नोंदणी विभागात धनाकर्ष (डीडी), पत्त्याचा पुरावा, आधारकार्ड, ओळखपत्र, पॅनकार्डच्या साक्षांकित प्रतीसह आधारकार्डला लिंक असलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकासह जमा करावा. हा डीडी ‘Dy.R.T.O. Baramati’ यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत, अनूसचित बँकेचा बारामती येथील असावा. अर्जदाराने ओळख पटविण्यासाठी अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र तसेच पत्त्याच्या पुराव्यासाठी आधारकार्ड, दूरध्वनी देयक आदींची साक्षांकित प्रत सादर करणे आवश्यक आहे.

चारचाकी वाहनांसाठी क्रमांकांची यादी २८ ऑगस्ट रोजी दुपारी ४ वाजता कार्यालयीच्या सूचना फलकावर लावण्यात येणार आहे. यादीतील अर्जदारांना लिलावासाठी जास्त रकमेचा डीडी जमा करावयाचा असल्यास २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत सीलबंद पाकिटात कार्यालयात जमा करावा. डीडी जमा केला त्याच दिवशी दुपारी ४.३० वाजता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या कक्षात नोंदणी प्राधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पात्र व्यक्तीसमोर लिफाफे उघडून ज्या अर्जदाराने विनिर्दीष्ट शुल्कापेक्षा जास्तीत जास्त रकमेचा डीडी सादर केला असेल त्यास नमूद पसंती क्रमांक वितरीत केला जाणार आहे.

चार चाकी खाजगी संवर्गातील तिप्पट रक्कमेच्या पसंती क्रमांकाची प्रक्रिया २८ ऑगस्ट रोजी पुर्ण झाल्यावर दुचाकी मालिकेतील दुचाकी वाहनाकरिता उर्वरित पसंती नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्याकरिता विहीत शुल्काच्या डीडी सह अर्ज कार्यालयीन वेळेत ३० ऑगस्ट रोजी सकाळी १०.३० ते दुपारी ०२.३० या दरम्यान स्विकारण्यात येणार आहेत. दुचाकी मालिकेतील दुचाकी वाहनाकरिता उर्वरित पसंती नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्याकरिता स्विकरण्यात आलेल्या एकाच क्रमांकाकरीता एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास त्यांची यादी दिनांक ३१ऑगस्ट रोजी सकाळी ११.०० वाजता कार्यालयीच्या सूचनाफलकावर लावण्यात येईल.

एकाच क्रमांकाकरीता एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास त्या क्रमाकांचे बंद पाकिट लिलाव पध्दतीने वाटप केले जाईल. या यादीतील अर्जदारांना लिलावाकरीता जर जास्त रक्कमेचा डीडी जमा करावयाचा असेल त्यांनी १ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत सीलबंद लखोट्यात लिलावासाठी पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या फी च्या डीडी व्यतिरिक्त अर्जदाराचे इच्छेप्रमाणे जादा रक्कमेचे डीडी एका लखोट्यात स्वतः जमा करावा. सदर डीडी ‘Dy.R.T.O., Baramati’ यांच्या नांवे राष्ट्रीयकृत/शेड्युल्ड बैंक बारामतीचा असावा.

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बारामती येथे १ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४.३० वाजता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या उपस्थितीत व्यक्तींसमोर लखोटा उघडून ज्या अर्जदाराने विनिर्दीष्ट शुल्कापेक्षा जास्तीत जास्त रक्कमेचा डीडी सादर केला असेल त्यास नमुद पसंती क्रमांक वितरीत करण्यात येईल.

एकदा राखून ठेवलेला नोंदणी क्रमांक बदलून देता येणार नाही. नोंदणी क्रमांक राखून ठेवलेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत नोंदणीसाठी वाहन सादर केले नाही तर राखून ठेवलेला नोंदणी क्रमांक आपोआप रद्द होईल व शुल्क सरकारजमा होईल. कोणताही विशिष्ट नोंदणी क्रमांक राखीव ठेवण्यासाठी प्रदान केलेले शुल्क परत करता येणार नसल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बारामती यांनी कळविले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed