बारामती: ( इंद्रभान लव्हे, प्रतिनिधी )
बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सोमेश्वर ता. बारामती जिल्हा पुणे, या सहकारी संस्थेची संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या सुधारीत निवडणुक कार्यक्रम दिनांक २०/०९/२०२१ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे, त्या अनुसार दिनांक १२/१०/२०२१ वार मंगळवार रोजी होणाऱ्या मतदानाची वेळ सकाळी ८.०० ते सायं ५.०० वाजेपर्यंत अशी होती. परंतु मतदारांची संख्या जास्त असल्या कारणाने त्या वेळेमध्ये मा. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडील जा. क्र. रासनीप्रा/ कक्ष ११/सोमेश्वर/ससाका/ मतदान वेळ बदल ३०६०/२०२१ दिनांक ६/१०/२०२१ अन्वये मान्यता घेऊन दिनांक १२/ १० /२०२१ वार मंगळवार रोजी होणाऱ्या मतदानाची वेळ सकाळी ७.०० ते सायंकाळी ६.०० करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *